Ролята на научно-приложната дейност, като фактор за постигане на високи спортни резултати

Интегралния показател за извършената тренировъчна работа е „Спортния резултат“. Времето и характеристиките на енергообезпечаването при състезателната дейност е отправната точка за определяне на приоритетите на различните фактори на тренировъчния процес. Анализът на състезателната дейност (АСД) ни показва нивото и приноса на физическите качества, техниката, тактиката и психическите качества за реализирания спортен резултат.

Особеностите на вида спорт, определят и компонентите на състезателната дейност с принос за нивото на реализацията. В цикличните видове определянето и измерването на отделните компоненти е сравнително по-лесно от единоборствата, игрите, ацикличните и т.н. Стандартните условия в плувния басейн спомагат да се установят – реакция при старт, време за стартова отсечка, време за обръщане на стената, времена за преодоляване на отделни части от дистанцията, време за финални метри, честота на движенията, преплувани метри за един цикъл, скоростен резерв в стартовата отсечка и др. Анализа на тези компоненти е в основата на оценка на различните фактори за техния принос. При единоборствата се определят сложността на техническите умения, активността в отделните части на състезанието и т.н.

Многократно сме свидетели как отделни състезатели започват много бързо и агресивно състезанието, но в края трудно завършват. Това е признак, че състезателят е започнал без скоростен резерв и веднага е натрупал умора, която не се възстановява по време на останалата част от състезанието. Това се забелязва в плуването на най-късата състезателна дистанция – 50 метра, състезателят преминал първи на 25 м. не винаги е победител. Значението на скоростния резерв е видно и в маратонското бягане – Сравнените резултати от три различни Олимпиади показват, че най-добро време е постигнал бегачът с най-бавна първа част от маратонската дистанция. В борбата и бокса виждаме често състезатели, които започват срещите си агресивно и при добра съпротива от съперника трудно завършват единоборството.

Установеното ниво на компонентите на състезателната дейност са в основата на изработването на плана за предстоящият тренировъчен макроцикъл. Основен фактор за успешната реализация на целевите резултати е спазването на приемственост и последователност на тренировъчните въздействия и спазване на точните обеми на различните по интензивност въздействия за успешно постигане резултатите на кратко и дълго- срочната адаптация.

В общо-подготвителния етап основната задача е да се постигне високо ниво на икономизацията при работа на ниво анаеробен праг (La 4 mmol). След вработващият Първи мезоцикъл на етапа се провежда специализиран тест за определяне енергозоните на тренировъчните натоварвания и ПАНО. Тази интензивност се включва с май-висок % от общия обем, защото подпомага укрепване на опорно-двигателния апарат, предпазва от травми, спомага за възстановяване на тонуса на мускулатурата след напрегната силова тренировка и най-важното привиква организъма да извърши много работа с малко енергоразход.

През този етап се повишават общите силови възможности и се подобрява силата в основни мускули от изпълнение на състезателната техника на движенията. Включват се много упражнения за пасивна гъвкавост за възстановяване на нормалното физиологично положение на натоварените мускули, като се отстранява остатъчната контракция и се възстановява нормалната амплитуда на движенията.

При структуриране на плана се определя контролен мезоцикъл, където се провеждат тестирания за контрол на изпълнението на основните задачи.Може да се отбележи, че техническата подготовка се води подобно на силовата, тъй като общия характер на тренировъчните въздействия не позволяват усъвършенстване на основния двигателен навик в състезателната техника на движенията

Изпълнението на поставените цели и задачи през този етап създават добри условия за нарастване на интензивността на въздействията през следващия – Специално-подготвителен етап. Основна задача е включването на натоварвания в широкия диапазон на смесения режим на енергообезпечаване (La 5 – 10 mmol.). За ефективната реализация на тази задача се изисква много добро диференциране в постепенното и последователно прилагане на тренировъчните въздействия. Много автори определят интензивността на La 9 – 10 mmol за постигане на най-високо ниво на VO2max. Поради тази причина – за всички спортове е задължително да установят нивото на този показател в края на подготвителния период. Спортовете с висок принос на анаеробната гликолиза за постигане на висок спортен резултат ще установят нивото на възможностите на периферното кръвообръщение за възстановителни процеси по време на анаеробните изграждащи тренировки, а спортовете с приоритет на аеробното енергообезпечаване, постигнатата икономизация на по-висока степен на интензивност.

Високата интензивност на тренировъчните въздействия създава необходимите условия за подобряване на основния двигателен навик и постигане на по-ефективна работа за техника на основните движения в избрания вид спорт. Силовата подготовка е насочена за подобряване на силовата издръжливост и се провежда със специализирани уреди при изпълнението на имитационни движения на основните техники във вида спорт.

Паралелно с контрола на максималната кислородна консумация (МКК) се контролира и нивото на анеробните възможности. Така се определя изходното ниво на анаеробната способност, което определя динамиката на натоварването с тренировъчните въздействия при изграждане на целевия спортен резултат в дисциплините с анаеробен характер по време на Предсъстезателния период. Съобразно капацитета на енергоосигуряване при анаеробната гликолиза, индивидуалното максимално ниво на специалната скоростна издръжливост се достига в рамките на 9 – 12 тренировки с голямо натоварване – La 12 – 14 mmol и по-високи стойности. През този период съшествена роля имат и тренировъчните въздействия на ниво анаеробен праг, като ниско интензивните натоварвания спомагат за по-ефективното възстановяване. За поддържане на изграждащ ефект при тренировка за специална скоростна издръжливост се контролира лактата след натоварване и времето за достигане на супер компенсация за провеждане на следващата тренировка. Спазването на времевите характеристики са гаранция за постигане на максимален ефект от този вид тренировъчни въздействия.

Силовата издръжливост се поддържа със специални средства, без да нарушават основния двигателен навик (техническите умения).

Упражненията за гъвкавост са задължителни за възстановяване на нормалното физиологично положение на мускулите и запазване траекторията на движенията при техническите умения. В края на етапа се провежда контрол за нивото на анаеробната работоспособност и максималната бързина.

При дисциплините с преимуществен анаеробен характер основна задача за този етап е достигане на висока работоспособност в състезателната дисциплина в при енергообезпечаване в рамките на интензивността на La 9 – 10 mmol за постигане на най-високо ниво на VO2max. Трябва да се отбележи, че тези различия между анаеробния и аеробния приоритет се отразяват на резултатите от контрола по следния начин:

  • По време на етапа за специална скоростна издръжливост при анаеробните дисциплини, стойностите на VO2max спадат до около 70% от максималното измерено ниво;
  • При другият вид, VO2max трябва да нараства до основното състезания.

Последният етап – състезателния (или тейпър) се провежда строго индивидуално, съобразно:

  • Характера на състезателната дисциплина;
  • Възраст на състезателя;
  • Оценка на изпълнението на тренировъчната програма – без пропуски в изпълнението, с прекъсване поради травма, болест, други причини и др.

Основните задачи са:

  • Постигане на максимална бързина – като индикатор за възстановяване след ацидозата от натоварванията за специална скоростна издръжливост и осигуряване на по-високо ниво на скоростен резерв за началото на състезателната дейност;
  • Поддържане на общата издръжливост на ниво анаеробен праг – като средство за подпомагане на възстановяването след ацидозата;
  • И усъвършенстване на основния двигателен навик в състезателна скорост.

Динамиката на тези три насоки в работата на етапа се променя съобразно изменението на максималната бързина с цел достигане на най-високи стойности по време на състезанието.

По време на тренировъчния процес може да се използват и стандартни тренировки с основно натоварване в зоната на енергообезпечаване според основната задача за етапа. При повторното изпълнение се сравнява изпълнението и реакцията на състезателя (лактат, пулс)

При спазване на основните изисквания за стандартност при контрола, отчитане на тренировъчните натоварвания и други компоненти на тренировъчния процес, може да се използват статистически методи за установяване на корелациите между компонентите. Най-значимите взаимозависимости да определят компоненти за включването им в регресионни уравнения и да се приложи моделиране и прогнозиране:

  • От целевия спортен резултат се прогнозира нивото на най-значимите компоненти;
  • След проведен контрол, с получените резултати се прогнозира готовност за определен спортен резултат.

Съвременния спорт е наука и творчество. Тези две условия изискват високо ниво на познание, компетенции и опит. В днешно време успехи във всяко начинание без наука са невъзможни!