Анализ на състезателната дейност и определяне на индивидуални скорости за тренировъчни въздействия –Втора част

Анализът на състезателната дейност ни ориентира за процентното съотношение на скоростите на плуване в отделните 50-метрови отсечки на състезателната дистанция, спрямо максималната скорост на плуване.

Това ни позволява да създадем система за правилно дозиране на въздействията при определяне на мощността на процеса в началото на всяка зона за енергообепечаване и издръжливостта в края на нейното времетраене. По този начин плувците се подготвят за превключване на по-ниски мощности, но при оптимален скоростен резерв и предпазване от попадане в “мъртва” точка по време на максимално плуване по състезателната дистанция.

Във високо интензивна зона на специалната скоростна издръжливост, основен критерий за индивидуален подход при определяне на тренировъчните натоварвания е състезателната дистанция. Според описаните характеристики на биохимичните процеси е видно че:

 • състезателната дистанция 50 m (времетраене от 20 до 30 sec) се осигурява само от анаеробните механизми и продължителността е в границите на максималната мощност на анаеробната гликолиза;
 • състезателната дистанция 100 m (времетраене от 45 до 64 sec) включва началото на най-мощната част от анаеробно-аеробния механизъм и се определя до около 80% анаеробни процеси и около 20% аеробно осигуряване.
 • състезателната дистанция 200 m (времетраене от 104 до 140 sec) започва с точно определен резерв в мощността на анаеробните процеси, които продължават до около 120 sec. След 45 sec се включва аеробният механизъм (до около 35%) и в комбинация с анаеробния(до около 65%) се получава най-мощната част на смесения режим на енергообезпечаване. Тази комбинация изисква значителна точност при определяне на тренировъчните натоварвания поради факта, че максималното развитие на единия механизъм потиска другият. Постигането на баланс между тях е гаранция за реализация на максимален спортен резултат.
 • състезателната дистанция 400 m (времетраене от 220 до 240 sec) започва подобно на 200-метровата дистанция, като се определя резерв и в плуването на най-мощната част от смесения режим на енергообезпечаване. Този подход ще осигури протичане на възстановителни процеси по време на плуването. Скоростта на плуване трябва да продължи при променящ се приоритет в смесения режим на аеробния към анаеробния (50% : 50%) механизъм на енергообезпечаване. Както в 200-метровата, така в 400-метровата дистанция, от съществено значение е новото на VO2 max и кислородното насищане на периферното кръвообръщение. В този случай важна роля за успеха в състезателното плуване има ресинтеза на АТФ по формулата:

Млечна киселина (La) + О2 + АДФ = СО2 +Н2О + АТФ

 • състезателните дистанции на 800m и 1500m е се осигуряват основно от VO2 max и успешната реализация зависи от мощността на аеробните процеси и активността на ензимите на окисление. Необходимо е да се отбележи, че поради високата скорост на плуване източника на енергия е само мускулния гликоген. В състезателните дистанции не се включват мазнините и чернодробния гликоген.
Дисциплина/   % креатинфосфатна гликолиза кислородна
50 m 95 5 0
100 m 80 15 5
200 m 30 65 5
400 m 20 40 40
800 m 10 30 60
1500 m 10 20 70

 

От направеното описание за състезателните дистанции е видно разделението на:

 1. Дистанции с приоритет на анаеробния механизъм – 50, 100 и 200 m;
 2. Дистанции с приоритет на смесения режим – 400, 800 и 1500 m.

В първата група състезателни дисциплини база за изчисление на тренировъчните натоварвания са времената на отделните 50-метрови отсечки и тяхната процентна стойност от максималното 50 m в основния стил. При анализ на състезателната дейност се установяват най-добрите тенденции в тактическата постройка  за последователното преодоляване на отделните 50-метрови отсечки. Настъпващата умора намира точно изражение в процентното отношение към времето за максимално плуване на 50 m основен стил. Получените времеви стойности за реалното преодоляване на отделните части на състезателната дистанция определят диапазона на ефективното изграждане на специалната скоростна издръжливост на 100 и 200 m в различните плувни стилове.Резултати от наши изследвания могат да ни ориентират за конкретни времена на всяка отделна отсечка в тренировъчния процес и да прогнозираме постигане на спортен резултат в тренираната дистанция  и стил.

Таблица за специална скоростна издръжливост (времена на 50-метрови отсечки)

Стил /  %от макс. 82 85 88 90 92 94 100
Бътерфлай 28.9 28.2 27.4 27 26.5 26 24.5
Бруст 35.4 34.5 33.6 33 32.4 31.8 30

Във втората група дисциплини подхода може да бъде същият, но при тях определени възможности предоставя и описаната методика при максимално плуване на 400 m свободен стил.

Проведохме изследване базирано на приложението на теста “Максимално плуване 400 м. свободен стил” и по таблица с помоща на адаптирани процентни изменения от други тестове за подобна информация се определят скорости от:

 • 85% – за аеробен праг; – La – 2-3 mmol;
 • 88% – за анаеробен праг; – La – 3-4 mmol;
 • 90% – начало на максимална кислородна консумация- La – 5-6 mmol;
 • 92% – максимална кислородна консумация- La – 6-7 mmol;
 • 95% – максимална кислородна консумация- La – 7-8 mmol;
 • 98% – максимална кислородна консумация- La – 8-9 mmol;
 • 100% – максимална кислородна консумация- La – 9-10 mmol;

В таблицата са включени отсечки от 50 до 800 м., което позволява при работа в една и съща зона на енергообезпечаване да се постига по-висока средна скорост на плуване чрез намаляване дължината на отсечката.

За постигане на по-точно управление на тренировъчните въздействия разработихме методики за по-детайлно определяне на натоварванията в двете високоинтензивни енергосистеми на анаеробната гликолиза и смесения режим.

Установените режими и тяхното времетраене, като смесен тип енергообезпечаване (определен като трета зона) е в границите на 240 sec, което се равнява на плуване на 400 m свободен стил. На базата на тази дистанция е разработена методика за определяне на скорости на плуване в диапазона на смесения режим на енергообезпечаване със стойности на лактата от 4 до 10 mmol.

Постигнатото време на 400 m свободен стил максимално плуване по правилника на FINA се поставя в таблица като 100% за тази дистанция. По хоризонтала на първия ред на таблицата отсечките са разпределени по проценти на интензивност спрямо максималния резултат, а по вертикала в първата колона са отсечките според тяхната дължина.(този метод е личен избор на треньора).

име:
отс/% 85 88 90 92 95 98 100
50 31.0 30.2 29.6 29.1 28.3 27.5 27.0
75 48.1 46.8 46.0 45.1 43.9 42.6 41.8
100 66.2 64.5 63.3 62.2 60.5 58.7 57.6
150 100.9 98.3 96.5 94.8 92.1 89.5 87.7
200 136.6 133.1 130.7 128.3 124.8 121.2 118.8
300 208.1 202.7 199.1 195.5 190.0 184.6 181.0
400 281.8 274.4 269.5 264.6 257.3 249.9 245
600 429.0 417.8 410.3 402.9 391.7 380.5 373.0
800 580.4 565.3 555.2 545.1 529.9 514.8 504.7

С използването на тази таблица беше поставена цел – Да се установи ефективността на тренировъчните въздействия в специалноподготвителният период на елитни плувци за подобряване на работоспособността в смесеният режим на енергообезпечаване.

В изследването се включиха състезатели по плуване от отбора на НСА, специалност плуване. Трима от тях са участници в ОИ`2000 и всичките са медалисти от републикански шампионати. Изследвани бяха два мезоцикъла включващи по две седмици с голямо натоварване,  разделени от една със средно натоварване. Проведоха се и две функционални изследвания в лабораторни условия (преди и след изследваният тренировъчен период) за определяне на максимална ергометрична работоспособност, максимална кислородна консумация, максимална белодробна вентилация и относителните им стойности.

Проведоха се и специализирани плувни тестове от тренировъчната програма:

 • 2 х 25 m max, 50 m max, 4 x 50 m max R 50 sec – взима се средно време от 4-те повторения;
 • 400 m св. стил – измерва се по правилника на ФИНА.

Тренировъчните натоварвания се отчитат в 5 зони:

 • І зона – компенсаторна – до 140 уд/ min;
 • ІІ зона – обща издръжливост – до 160 уд/ min; La = 2-4 mmol;
 • ІІІ зона – смесен режим на работа – до 180 уд/ min; La = 4 -10 mmol;
 • ІV зона – специална скоростна издръжливост – над 180 уд/ min; La >10 mmol
 • V зона – Работа за бързина – пулс не се отчита.

Индивидуалните тренировъчни скорости се определяха на базата на предварително проведен тест на 400 m св. стил, които съобразно методиката отговарят на трета зона в диапазона от 90 до 100% от максималната скорост на плуване.

Изпълнението на тренировъчната програма бе по предварително изработеният план. През първите две седмици 6 състезатели изпълниха модифициран вариант с едно тренировъчно занимание на ден поради учебна заетост. Останалите трима изпълниха пълният обем от тренировъчни занимания за изследваният период.. Изпълнението на обемите в различните зони на енергообезпечаване показa подчертано повишена работа за подобряване на максималната кислородна консумация – 25.6 km за периода или 11.6% от целият обем преплувани km.

Анализът на динамиката на обема в трета зона за отделните тренировъчни занимания показа постепенното повишаване на средната скорост и относително намаляване на обема.

Сравнението между двата изследвани мезоцикъла установи постепенното повишаване на натоварването:

 • през първата седмица достига най-висок обем – 7.5 km, но най-ниска интензивност- до 95 % от максималната скорост;
 • през втората седмица обема намалява до 5.2 km, но интензивността се повишава до 98%.

За вторият мезоцикъл, включващ 3 и 4 седмица е характерна същата тенденция, но в края на периода интензивността достига до 100%.

Характерна черта на тренировъчните натоварвания е структурирането в три дневни микроцикли на последователното приложение в отделните тренировки на работа за подобряване на:

 1. скоростните възможности;
 2. специална скоростна издръжливост;
 3. смесен режим;
 4. обща издръжливост.

Получени са следните измененията на изследваните функционални показатели:

– установява се подобрение на ергометричната работоспособност от 29 до 34 вата при 6 от изследваните състезатели. При останалите трима остава непроменен този показател. Трябва да се отбележи, че те са от групата посещавали учебни занимания през изследваният период;

– стойностите на максималната кислородна консумация се подобряват от 5 до 650 ml при всички изследвани състезатели. Характерна особеност се получава при трима от изследваните състезатели, където това повишение е свързано с понижение на вентилационният обем. Измененията от този характер може да се тълкуват като повишена икономизация на дихателната функция при извършваната работа. В подкрепа на това заключение може да се отбележат и повишените стойности на показателите за мощност на изследваните функции – максимална кислородна консумация на килограм тегло и ват/кг.

– Изследваните спортнопедагогически тестове показват значително подобрение в зоната на смесеният режим на работа – постиженията на 400 m св. стил (от 3.59 51 до 4.53.4 min). Това ниво на постигнатите резултати дава положителна оценка и потвърждава ефективността на изпълнената тренировъчна програма.

– Положителна тенденция се забелязва и чрез подобренията в резултатите за специална скоростна издръжливост. Връзката между двете зони на енергообезпечаване, осигуряващи изпълнението на 400 m св. ст. и 4 х50 m осн стил в режим на 50 sec е много добра и може да се определи че са създадени необходимите предпоставки за изпълнението на тренировъчните въздействия в следващите мезоцикли – работа за специална скоростна издръжливост.

Направената статистическа обработка на получените данни от второто изследване показва добра хомогенност на изследваната група за повечето променливи. По-съществена разлика се получава за резултатите при белодробната вентилация – V% = 16.75%.

По отношение на корелационните зависимости може да се определи следната тенденция. Най-голяма зависимост спрямо отделните променливи показват:

 • 25 m max r = от -0,536 до 0,987. Това може да се приеме като индикация за бързо протичащи възстановителни процеси и оптимизиране на двигателната система при изпълнението на различните натоварвания;
 • 50 m max r = от 0,501 до 0,980, като цялостното изпълнение на този тест се проявява по-съществена значимост спрямо нивото на специалната скоростна издръжливост, максималната кислородна консумация и показателите за мощност на дишането и ергометричната работоспособност;
 • основните показатели за изследваният проблем по отношение на максималната кислородна консумация показват променлива тенденция при взаиомозависимостите с останалите тестове. Най-значими корелации се получават между постиженията на 400 m св. ст. и максималната кислородна консумация r = -0.768  и към дихателният обем r = -0.803. Това показва, че спрямо белодробната вентилация, мощността на дишането има по-голяма значимост за нивото на максималната кислородна консумация, което се забелязва ясно изразено при най-добрият изследван състезател, който достига до 4.56 ml на вдишване и стойности на максимална кислородна консумация до 5495 ml/min.

В заключение може да се определят следните изводи:

 1. Приложената методика за определяне на тренировъчните скорости и последователност на въздействията създават необходимите предпоставки за повишаване на възможностите на плувците при работа в смесен режим на енергообезпечаване.
 2. Постепенното повишение на интензивностите дава възможност на плувците за дългосрочна адаптация на функционалните възможности и постигане на по-добро ниво в изследваните спортнопедагогически тестове отразяващи основни двигателни качества;
 3. За постигането на по-добро функционално състояние имат значение и нивото на мощността на отделните функции – мощност на ергометричната работоспособност и дихателен обем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *